Business

முழுமையான இணைப்பை நாடு முழுவதும் வழங்கி “Be. Anywhere.” இற்கு தயாராகும் HUTCH

HUTCH தனது புதிய வர்த்தகநாம பெறுமான நிலைத்தோற்றமான “Be. Anywhere.” இனை அறிமுகப்படுத்தும், புத்துணர்வான நிகழ்வினை அதன் ஊழியர்கள் முன்னிலையில் ஏற்பாடு செய்திருந்தது.  இந்த முழு அளவிலான…